KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Art in Malakta rf är en nygrundad förening vars syfte är att skapa mångsidig konst och kulturverksamhet som Burning ART festival, workshops, konserter, evenemang, samarbeten med omgivningen. Tillsammans bygger vi Malakta till regionens gemensamma kulturhus i Malax.

Art in Malakta rf har sitt årsmöte fredagen den 11.5. kl. 19.30 på Konstverkstaden Malakta.
Stadgeenliga ärenden.
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för 2018 fastställs
6. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för 2018
7. val av en revisor eller två revisorer och deras suppleanter
8. övriga ärenden

Årsmötet hålls genast efter artist talk med Rosa Pascual som börjar kl. 18.30.

Kom med och skapa ny, berikande och mångsidig konstverksamhet med ett glatt gäng.

Välkommen!

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Art in Malakta ry. on juuri perustettu yhdistys jonka tarkoituksena on monipuolistaa ja pyörittää taide ja kulttuuritoimintaa.

Art in Malakta rf – yhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina 11.5. klo 19.30 Taidepaja Malaktalla.

Säännönmukaiset asiat käsitellään.
1. kokous avataan
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 3. pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. kokouksen työjärjestys hyväksytään
5. toimintasuunnitelma, budjetti sekä liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2018 päätetään
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2018
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. muut asiat

Vuosikokous pidetään Rosa Pascualin artist talkin jälkeen, joka alkaa klo 18.30.

Tule mukaan luomaan elämää rikastuttavaa, uutta ja monipuolista taidetoimintaa hauskaan porukkaan.

Tervetuloa!