Black Box Genesis består av konstnärerna Bekim Hasaj och Valentina Gelain, båda transdisciplinära konstnärer bosatta i Malax – Bergö, Finland. Hasaj kommer från Albanien och har en kandidatexamen i måleri från det italienska Brera Academy of Fine Arts.  I hans konst kombinerar han många färger, olika tecken och måleri. Hasaj är intresserad av psykologi och filosofi, och anser att man behöver vara medveten om jaget för att kunna uppfatta helheten. Gelain är hemma från Italien och har en magisterexamen i konstgrafik från Brera Academy of Fine Arts i Milano, Italien. Gelain vill ge utrymme åt väsen som ofta är osynliga och missförstådda, och på så sätt öppna upp för att förstå både andra och oss själva. Hon undersöker frågor som relaterar till mänsklig existentialism som utgår från mentala, emotionella, symboliska och drömlika sfären. 

 

Black Box Genesis koostuu taiteilijoista Bekim Hasaj ja Valentina Gelain, jotka asuvat Maalahdessa, Bergössä. Hasaj on kotoisin Albaniasta, ja hän on suorittanut maalaustaiteen kandidaatin tutkinnon italialaisessa Breran taideakatemiassa.  Hän yhdistää taiteessaan monia värejä, erilaisia merkkejä ja maalausta. Hasaj on kiinnostunut psykologiasta ja filosofiasta ja uskoo, että ihmisen on oltava tietoinen itsestään, jotta hän voi hahmottaa kokonaisuuden. Italiasta kotoisin oleva Gelain on suorittanut maisterintutkinnon taidegrafiikan alalla Milanon Brera-akatemiassa Italiassa. Gelain haluaa antaa tilaa olennoille, jotka ovat usein näkymättömiä ja väärinymmärrettyjä, ja avata näin mahdollisuuden ymmärtää sekä toisia että itseämme. Hän tutkii inhimilliseen eksistentialismiin liittyviä kysymyksiä, jotka lähtevät liikkeelle henkisestä, emotionaalisesta, symbolisesta ja unenomaisesta maailmasta.

 

Black box Genesis consists of the artists Bekim Hasaj and Valentina Gelain, they are both transdisciplinary artists who live in Malax –  Bergö, Finland. Hasaj comes from Albania and has a bachelor’s degree in art graphics from Brera Academy of Fine Arts. He combines many colors, different symbols and paints. Hasaj is very interested in physiology, philosophy. He believes you have to be aware of the self to be aware of the totality. Gelain was born in Italy and has a master degree in art graphics from Brera Academy of Fine Arts in Milano, Italy. Gelain wants to give space to parts of our being who are often invisible and misunderstood, and that way opens up to understand both others and ourselves. Gelatin investigates issues related to human existentialism, drawing from mental, emotional, symbolic and dreamlike spheres.