Here you can download and read our full CODE OF ETHICS & SAFER SPACE GUIDELINES (1)

A summery

Guidelines

Every individual at Malakta – a board member, member of staff, and other people connected to us is asked to follow our Code of Ethics:

 • To act honestly, truthfully, and with integrity in all our actions and projects of Malakta;
 • To avoid conflicts of interest and resolve any situation with mutual understanding;
 • To treat every individual with dignity and respect;
 • To be responsible, transparent, and accountable for all of our actions; 
 • To be willing to improve the accountability, transparency, ethical conduct, and effectiveness of our actions
 • To credit people for their actions
 • To not assume anything; ask and discuss it

 

SAFER SPACE GUIDELINES

 • Respect everyone’s personal space, both physical and mental. You cannot know where another person’s boundaries lie without asking them. Make sure you ask before touching anyone. Listen to others and adapt your behaviour if someone indicates that your behaviour makes them feel uncomfortable.
 • Respect everyone, don’t assume things. Don’t make assumptions about other people’s sexuality, gender, nationality, ethnicity, religion, values, socio-economic background, ability or health. Respect pronouns and names. Be aware of your own privileges. 
 • No body discrimination. Don’t comment on another person’s body. Also do not comment on other people’s eating and meal sizes. 
 • Respect the opinions, beliefs, experiences and differing viewpoints of others. Don’t mock, ridicule, disparage, sideline or humiliate anyone with your words, behaviour or actions. 
 • Assume responsibility for your own actions and behaviour. Remember that your actions affect other people, regardless of your good intentions.
 • Give space. Do your best to ensure that everyone gets to participate in discussions. Don’t disregard other people’s opinions; give others the chance to speak. Respect the privacy of others and treat sensitive topics respectfully.
 • Intervene in harassment if you witness it, and ask the person who was harassed whether they would like help or support. Don’t just remain an on-looker.

The contact person at Malakta for any issue related to this:

Patricia Rodas
(studioholder and board member)

Call or send message:
trisstrossan@gmail.com
0505835264

 

*****************************

 

Här kan du ladda ner och läsa våra etiska princper och riktlinjer för trygga rum på Malakta CODE OF ETHICS & SAFER SPACE GUIDELINES (1) (på svenska from och med sidan 5)

En sammanfattning

Riktlinjer

Varje individ på Malakta – en i styrelsen, personal och andra personer med anknytning till oss ombeds följa vår etiska kod:

 • Att agera ärligt, sanningsenligt och med integritet i alla våra handlingar och projekt i Malakta;
 • Att undvika intressekonflikter och lösa alla situationer med ömsesidig förståelse;
 • Att behandla varje individ med värdighet och respekt;
 • Att vara ansvarig, transparent och ansvarsfull för alla våra handlingar;
 • Att vara villig att förbättra ansvarighet, transparens, etiskt uppförande och effektivitet av våra handlingar
 • Att kreditera människor för deras handlingar
 • För att inte anta något, fråga och diskutera det

 

RIKTLINJER FÖR tryggare utrymmen

 • Respektera allas personliga utrymme, både fysiskt och mentalt. Du kan inte veta var en annan persons gränser går utan att fråga dem. Se till att du frågar innan du rör någon. Lyssna på andra och anpassa ditt beteende om någon indikerar att ditt beteende får dem att känna sig obekväma.
 • Respektera alla, anta inte saker. Gör inte antaganden om andra människors sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund, förmåga eller hälsa. Respektera pronomen och namn. Var medveten om dina egna privilegier.
 • Ingen kroppsdiskriminering. Kommentera inte någon annans kropp. Kommentera inte heller andra människors mat- och måltids storlekar.
 • Respektera andras åsikter, övertygelser, erfarenheter och olika åsikter. Håna inte, förlöjliga, nedvärdera, åsidosätt eller förnedra någon med dina ord, beteende eller handlingar.
 • Ta ansvar för dina egna handlingar och ditt beteende. Kom ihåg att dina handlingar påverkar andra människor, oavsett dina goda avsikter.
 • Ge utrymme. Gör ditt bästa för att alla ska få delta i diskussionerna. Ignorera inte andras åsikter; ge andra chansen att komma till tals. Respektera andras integritet och behandla känsliga ämnen med respekt.
 • Ingripa i trakasserier om du blir vittne till det, och fråga den som blev trakasserad om de vill ha hjälp eller stöd. Förbli inte bara en åskådare.

 

Kontaktperson vid Malakta gällande alla frågor som berör ämnet:

Patricia Rodas
(studioinnehavare och styrelsemedlem)

Ring eller skicka meddelande:
trisstrossan@gmail.com
0505835264