Registerbeskrivning
Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Art in Malakta rf.
Malaktamail@gmail.com

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden:
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna:
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse.. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till en tredje part utanför föreningen.

Lagringsperioden:
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter:
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål:
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter:
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Register description

Register description / information according to Article 13 of the GDPR

Art in Malakta rf.
Malaktamail@gmail.com

Purpose of the membership register and the legal basis:
The purpose of the membership register is to enable and document the association’s activities and organization as well as to realize the association’s and members’ rights and obligations. The legal basis for the membership register is Article 6.1.c (legal obligations) and Article 9.2.d (processing of special categories of personal data). Regarding national legislation, there are provisions in the Associations Act and the Accounting Act.

Recipient of the personal data:
The personal data is handled by the association’s board. The information in the membership register is not handed over to a third party outside the association.

Storage period:
The data is stored as long as the membership continues and is then deleted.

Rights:
Persons included in the membership register have the right to request access to and correction of their information. As long as the membership continues, it is not possible to request deletion of your data or to limit or object to the processing. The right to data portability is based on Article 20.1.a and 20.1.b not possible to exercise.

Complaint:
Persons who are included in the member register have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority.

Obligation to provide information:
The Association Act requires that the association maintains a list of all members. If the information is not provided, it is not possible to be a member of the association.