Figure drawing

with Bekim Hasaj & Valentina Gelain

 

16th November 2023

Malakta Art Factory (tower), 18:00-20:00
No participation fee.

  

Ever been to a classic drawing class? Ever chosen your sketchbook, your favourite paper and picked up a pencil and let the line run? An experience that should be done at least once… might seem complex, but the first step is to try!

When talking about drawing and painting, in the artistic and academic world, sketching from life immediately comes to mind. Landscapes, still life, animals… and us, the human being.

This workshop focuses on the analysis and drawing of the human anatomy, with a live model.

 To discover us, our physicality and plasticity, but through the artist’s gaze and pictorial interpretation. How do you observe something when you have to immortalise it on paper? It can be very different from what we imagine: sign, shapes, solids and voids, chiaroscuro and so on.

Through advice and demonstrations, Bekim and Valentina will take you through this exploration, but always in the name of creativity and recreation. An experience for many that is certainly new, for others to dust off, and for professionals an opportunity not to be missed… the course is open to all and requires no previous experience.

The last part of the workshop is dedicated to anyone from the audience who feels they would like to pose and see how others will draw them, in different styles and mediums. Clothes on, of course! In this case Bekim and Valentina will also draw with the audience to participate in the moment. The drawings will be given away as a thank-you gift.

 

We look forward to seeing you, welcome!

 

Please let us know if you are coming by sending a message to info@regnbagsallians.fi 

— 

The event is part of the project “Inclusive Art” by Regnbågsallians, Malakta and Platform. 

For more information about the initiative and workshops check out www.regnbagsallians.fi / www.malakta.fi

 

 

Kroki – rita figurer

med Bekim Hasaj & Valentina Gelain

 

16 november 2023

Malakta Art Factory (tornet), 18:00-20:00

Ingen deltagaravgift.

  

Har du någonsin varit på en klassisk teckningskurs? Har du någonsin valt din skissbok, ditt favoritpapper och plockat upp en penna och låtit linjen löpa? En upplevelse som bör göras minst en gång… det kan verka komplicerat, men det första steget är att försöka!

När man talar om teckning och målning, i den konstnärliga och akademiska världen, kommer man omedelbart att tänka på att skissa från livet. Landskap, stilleben, djur… och vi, människan.

Denna workshop fokuserar på analys och teckning av den mänskliga anatomin, med en levande modell.

Att upptäcka oss själva, vår fysikalitet och plasticitet, men genom konstnärens blick och bildtolkning. Hur observerar man något när man måste föreviga det på papper? Det kan vara mycket annorlunda än vad vi föreställer oss: tecken, former, fasta och tomma ytor, chiaroscuro och så vidare.

Genom råd och demonstrationer tar Bekim och Valentina dig med på denna upptäcktsfärd, men alltid i kreativitetens och rekreationens namn. En ny upplevelse för många och för andra nåt att damma av, och för yrkesverksamma konstnärer ett tillfälle som inte får missas … kursen är öppen för alla och kräver ingen tidigare erfarenhet.

Den sista delen av workshopen är tillägnad alla i publiken som känner att de skulle vilja posera och se hur andra ritar dem, i olika stilar och medier. Kläderna på, förstås! I det här fallet kommer Bekim och Valentina också att rita med publiken för att delta i ögonblicket. Teckningarna kommer att ges bort som en tackgåva.

Vi ser fram emot att träffa dig, välkommen!

Vänligen meddela oss om du kommer genom att skicka ett meddelande till info@regnbagsallians.fi

—–

 Evenemanget är en del av projektet “Inkluderande konst” som ett samarbete mellan Regnbågsallians, Malakta och Platform.

 För mer information om initiativet och workshops kolla in www.regnbagsallians.fi / www.malakta.fi

 

 

Kroki – hahmopiirustus

Bekim Hasaj & Valentina Gelain kanssa

16. marraskuuta 2023

Malakta Art Factory (torni), 18:00-20:00

Ei osallistumismaksua.

  

Oletko koskaan käynyt klassisella piirustuskurssilla? Oletko koskaan valinnut luonnoslehtiösi, lempipaperisi ja ottanut kynän käteen ja antanut viivan kulkea? Kokemus, joka pitäisi tehdä ainakin kerran… saattaa tuntua monimutkaiselta, mutta ensimmäinen askel on kokeilla!

Kun puhutaan piirtämisestä ja maalaamisesta, taiteellisessa ja akateemisessa maailmassa tulee heti mieleen luonnostelu elämästä. Maisemat, asetelmat, eläimet… ja me ihmiset.

Tässä työpajassa keskitytään ihmisen anatomian analysointiin ja piirtämiseen elävän mallin avulla.

Taiteilijan katseen ja kuvallisen tulkinnan kautta löydämme itsemme,fyysisyytemme ja plastisuutemme. Miten havainnoit jotakin, kun sinun on ikuistettava se paperille? Se voi olla hyvin erilaista kuin mitä kuvittelemme: merkit, muodot, kiinteät ja tyhjät tilat, chiaroscuro ja niin edelleen.

Bekim ja Valentina opastavat sinua neuvojen ja demonstraatioiden avulla, mutta aina luovuuden ja virkistyksen nimissä. Kokemus monille varmasti uusi, toisille pölyttää ja ammattilaisille tilaisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä… kurssi on avoin kaikille eikä vaadi aiempaa kokemusta.

Työpajan viimeinen osa on omistettu kaikille, jotka kokevat haluavansa poseerata ja nähdä, miten muut piirtävät heidät, eri tyyleillä ja välineillä. Vaatteet päällä tietenkin! Tällöin Bekim ja Valentina myös osallistuvat piirtämiseen yleisön kanssa. Piirustukset jaetaan kiitoslahjana.

Odotamme innolla, tervetuloa!

Ilmoitathan meille, jos olet tulossa lähettämällä vahvistuksen osoitteelle info@regnbagsallians.fi 

– 

Tapahtuma on osa Inclusive Art -hanketta, joka on Regnbågsallians, Malakta ja Platformin yhteistyöhanke.

Lisätietoa aloitteesta ja työpajoista löydät osoitteesta www.regnbagsallians.fi / www.malakta.fi.