Skrivverkstad med Heidi von Wright
UPPDATERAT DATUM
25.4 kl 18-20

Skapa unika, egna texter och sloganer inför Prideparad-säsongen. 🌈 Eller intima texter bara för din egen skull. Du väljer!
Tycker du om att skriva? Kanske har du tänkt på att skriva men inte riktigt kommit igång. Vare sig du skrivit massor eller nyss hittat denna uttrycksform. Välkommen på skrivworkshop på Malakta.

 

Tillsammans utforskar vi hur just du skriver dikter och kortare texter. Genom skriv- och kreativitetsövningar och collage-metoder jobbar vi fram texter som är just du.

 

Kom med på en kväll av ord och mening.

 

Snacks och kaffe/te ingår.
Fri entré.
______________________________________________________________
Projektet Inkluderande Konst är ett samarbete mellan Platform Ry, Art in Malakta rf. och Regnbågsallians
**** Anmälan till: info@regnbagsallians.fi ****
______________________________________________________________
Preliminärt upplägg:

 

18-18.15 Hej och välkomna, alla presenterar sig etc

 

18.15 – 20 Skriv- och kreativitetsövningar.
  • Heidi har med en mängd poesiböcker som deltagarna får ha som inspiration och hon ger några uppgifter med grund i andra poeters dikter.
  • Heidi har kollagematerial, utklippta bokstäver (och bilder) att pussla ihop till dikter
  • Vi viker ihop en bok av ett A3-ark, där alla får designa sin egen bok och skriva in dikterna/texterna

 

Heidi von Wright är en prisbelönt poet och författare, som debuterade 2003 med den uppmärksammade diktsamlingen skör och spräcklig och har därefter gett ut nio diktsamlingar. von Wright frilansar som kulturskribent, illustratör och bildkonstnär. Hon är också artesanguldsmed. Tillsammans med Ellen Strömberg har hon hållit flera OrdKonstLab på Malakta.

 

Mer om Heidi von Wright på

 

Collage by Heidi von Wright

Writing workshop with Heidi von Wright
25th of April 18-20 @ Malakta

Create unique, own texts and slogans for the upcoming Pride parade season! 🌈 Or intimate text just for your own sake. You choose!

Do you like to write? Maybe you’ve thought about writing but haven’t really gotten started. Whether you have written a lot or just found this form of expression. Welcome to a writing workshop at Malakta on 12 February at 18-20.

 

Together we will explore how you write poems and shorter texts. Through writing and creativity exercises and collage methods, we work out texts that are an expression of you.

 

Join us for an evening of words and meaning.
Snacks and coffee/tee included.
Free entrance.
______________________________________________________________
Inclusive Art is a project by Platform Ry, Art in Malakta rf. and Regnbågsallians
****** Register at info@regnbagsallians.fi ******
______________________________________________________________

 

Preliminary programme:

 

18-18.15 Hello and welcome, everyone introduces themselves etc.

 

18.15 – 20 Writing and creativity exercises.
  • Heidi will bring a variety of poetry books for participants to use as inspiration, I give some tasks based on other poets’ poems.
  • Heidi will have collage material, cut-out letters (and pictures) to put together into poems.
  • We will folds a book from an A3 sheet and everyone gets to design their own book and write in the poems/texts.

 

Heidi von Wright is an award-winning poet and author who made her debut in 2003 with the acclaimed poetry collection skör och spräcklig and has since published nine collections of poetry. von Wright is a freelance cultural writer, illustrator and visual artist. She is also an artesan goldsmith. Together with Ellen Strömberg, she has held several Word Art Labs at Malakta.

 

More about Heidi von Wright on
Photo: Heidi von Wright