Susanne Marins ger ut sin nya låt “Rykte i byin” – en folklig punkpolka (läs mera under “Konsert”)! I samband med det vill vi erbjuda er en heldag på Malakta där vi fokuserar på det sexuella välmåendet. Vår sexualitet kan vara en källa till livskraft och glädje men kan också hämmas och präglas av svåra upplevelser.

I en trygg, bubblig och avslappnad atmosfär erbjuder vi workshopar i chakradans och historieberättande, musikuppträdanden av Susanne Marins, Carla Fri och Charlotta Kerbs och samtal med Tessi Backas och Marina Kronkvist.

Under dagen kan man också köpa Daniela Franzells underbara “She´s from Finland”-postkort. Malax Mittemellan Mathorna står för serveringen.

Evenemanget är ett samarbete mellan GLÖD berättarcentrum rf, Art in Malakta rf och Susanne Marins.

TIDTABELL:

14.00-15.30
Chakradans

En Chakradans workshop innebär spontan dans till musik som är speciellt utformad för att resonera med vart och ett av våra större chakran, eller energicenter. Dess grundare, den australiensiskfödda Natalie Southgate, hävdar att övningen kan frigöra blockerade energier och lugna chakran som har blivit överaktiva. “Chakradance hjälper till att återställa deltagarna till ett balanserat tillstånd av välbefinnande där alla naturliga energier (fysiska, mentala, känslomässiga och andliga) återigen flyter fritt”, säger Southgate.

Idag fokuserar på vårt sacral chakra ( navelchakra) vars element är vatten. Hit hör de sexuella organen och chakrat står för sexualitet, lust, kreativitet, glädje, spontanitet och njutning. I workshopen ingår det en kort meditation, uppvärmning, spontandans och att måla en mandala.

Dansen är meditativ och du gör den med slutna ögon. Det en en möjlighet att landa i sig själv och få kontakt med sin kropp och sina känslor.

Ledare: Susanne Marins, certifierad Chakradans-facilitator hösten 2021

Språk: svenska / engelska

16.00-17.30
Berättarcirkel – en inre resa i gemenskap, glädje och överraskande insikter.

I cirkeln leds ni via instruktioner att reflektera och berätta. Var och en väljer sin egen nivå av integritet. Vi ger utrymme, respekterar, lyssnar och upplever.

Ledare: Annika Wiklund-Engblom, berättarinstruktör med GLÖD

 

OBS! Workhoparna har begränsat antal med platser.

Förhandsanmäl er innan den 13.6 till: sussiemarins@gmail.com

———————

18.00
Rykte i byin release-konsert

Rykte i byin är en del av den musikaliska berättarföreställningen “Vilda, visa, vilsna” som arbetsgruppen Susanne Marins, Lina Teir, Jostein Austvik och Carla Fri gjorde tillsammans med GLÖD berättarcentrum på Malakta i Finland ifjol och på Fortellerfestivalen i Norge i början av april. Susanne Marins har skapat Rykte i byin, inspirerad av erfarenheter från tonårstiden. Under våren spelade Susanne, Lina och Jostein in låten som har inslag av folkmusik, punk och polka och nu äntligen får den se dagens ljus. Ikväll får ni höra den och ta del av andra fina uppträdanden som tangerar temat för dagen.

Kvällens artister:
Susanne Marins
Carla Fri
Charlotta Kerbs och Darrell Craig Harris

Paus

Malax Mittemellan Mathor står för serveringen

19.00-20.30
Samtal med:

– Tessi Backas, sexualrådgivare och hälsovårdaren från Decibel.
– Marina Kronkvist, Erotik pedagog, Kärlekare, Sex coach och grundare till Ritual Play. Hemsida: www.ritual-play.com

Vi pratar om sexuella trauman, ryktesspridning, skamkänslor.
Hur vi kan bli bekväma med vår sexualitet – får vi vara bekväma i vår sexualitet?

Moderator: Susanne Marins

Pris:

20 euro heldag (allt program)

15 euro / endast workshops ( 2 workshops till priset av 1)

8 euro / endast release + samtal

_____________________________________________________________________

Releaseparty for Rykte i Byin & a day for sexual wellbeing

On the occasion of the release of the song “Rykte i byin” by Susanne Marins, we would like to offer you a full day at Malakta where we focus on sexual well-being. Our sexuality can be a source of vitality and joy, but it can also be inhibited and marked by difficult experiences.

In a safe, bubbly and relaxed atmosphere we offer workshops in chakra dance and storytelling, music performances by Susanne Marins, Carla Fri and Charlotta Kerbs and talks by Tessi Backas and Marina Kronkvist.

During the day you can also buy Daniela Franzell’s wonderful She’s from Finland postcards.

Malax Mittemellan Mathorna will provide the catering.

The event is a collaboration between GLÖD storytelling centre rf, Art in Malakta rf and Susanne Marins.

TIMETABLE:

14.00-15.30
Chakra dance

A Chakra Dance workshop involves spontaneous dancing to music specifically designed to resonate with each of our major chakras, or energy centers. Its founder, Australian-born Natalie Southgate, claims that the practice can release blocked energies and calm chakras that have become overactive. “Chakra dance helps restore participants to a balanced state of well-being where all natural energies (physical, mental, emotional and spiritual) once again flow freely,” says Southgate.

Today we focus on our sacral chakra ( navel chakra) whose element is water. This includes the sexual organs and the chakra represents sexuality, desire, creativity, joy, spontaneity and pleasure. The workshop includes a short meditation, warm-up, spontaneous dance and painting a mandala.

The dance is meditative and you do it with your eyes closed. It’s an opportunity to settle into yourself and get in touch with your body and emotions.

Leader: Susanne Marins, Certified Chakra Dance Facilitator Fall 2021.
Language: Swedish / English

16.00-17.30
Storytelling Circle – An inner journey of community, joy and surprising insights.

In the circle you will be guided through instructions to reflect and narrate. Each person chooses their own level of integrity. We give space, respect, listen and experience.

Leader: Annika Wiklund-Engblom, storytelling instructor with GLÖD

 

NOTE:
The workshops have a limited number of places. Please pre-register before 13.6 to:
sussiemarins@gmail.com

——————————

18.00
Rykte i byin release concert

Rykte i byin is part of the musical storytelling performance “Vilda, visa, vilsna” (Wild, wise, lost) that the team Susanne Marins, Lina Teir, Jostein Austvik and Carla Fri made together with GLÖD storytelling centre at Malakta in Finland last year and at Fortellerfestivalen in Norway in early April.

Susanne Marins has created Rykte i byin, inspired by experiences from her teenage years. During the spring, Susanne, Lina and Jostein recorded the song, which has elements of folk music, punk and polka, and now it is finally seeing the light of day. Tonight you can hear it and enjoy other great performances that touch on the theme of the day.

Tonight’s performers:
Susanne Marins
Carla Fri
Charlotta Kerbs and Darrell Craig Harris

Intermission

Malax Mittemellan Mathor will be serving snacks

19.00-20.30
Conversation with:

– Tessi Backas, sexuality counselor and health worker from Decibel.
– Marina Kronkvist, Erotic educator, Lover, Sex coach and founder of Ritual Play. Website: www.ritual-play.com

We talk about sexual trauma, rumors, shame, how to become comfortable with our sexuality – are we allowed to be comfortable in our sexuality?

Presenter: Susanne Marins

Price:

20 euro / full day (all program)
15 euro / only workshops ( 2 workshops for the price of 1)
8 euro / only release + talk

___________________________________________________________________________

Rykte i Byinin julkaisujuhla & seksuaalisen hyvinvoinnin päivä

Susanne Marinsin “Rykte i byin” -kappaleen julkaisun yhteydessä haluamme tarjota teille Malaktassa koko päivän kestävän ohjelman, jossa keskitymme seksuaaliseen hyvinvointiin. Seksuaalisuutemme voi olla elinvoiman ja ilon lähde, mutta se voi myös olla estynyt ja vaikeiden kokemusten leimaama.
Turvallisessa, kuplivassa ja rennossa ilmapiirissä tarjoamme chakratanssin ja tarinankerronnan työpajoja, Susanne Marinsin, Carla Friin ja Charlotta Kerbsin musiikkiesityksiä sekä Tessi Backasin ja Marina Kronkvistin puheita.Päivän aikana voit myös ostaa Daniela Franzellin ihania She’s from Finland -postikortteja.
Malax Mittemellan Mathorna huolehtii tarjoiluista.
Tapahtuma on GLÖD-tarinakeskus rf:n, Art in Malakta rf:n ja Susanne Marinsin yhteistyö.

AIKATAULU

14.00-15.30
Chakra-tanssi

Chakratanssi-työpajassa tanssitaan spontaanisti musiikin tahtiin, joka on erityisesti suunniteltu resonoimaan kunkin päächakramme eli energiakeskuksemme kanssa. Sen perustaja, australialaissyntyinen Natalie Southgate, väittää, että harjoittelu voi vapauttaa tukkeutuneita energioita ja rauhoittaa yliaktiivisiksi muuttuneita chakroja. “Chakratanssi auttaa palauttamaan osallistujat tasapainoiseen hyvinvoinnin tilaan, jossa kaikki luonnolliset energiat (fyysiset, henkiset, emotionaaliset ja hengelliset) virtaavat jälleen vapaasti”, Southgate sanoo.

Tänään keskitymme sakraaliseen chakraan ( napa chakra), jonka elementti on vesi. Siihen kuuluvat sukupuolielimet, ja chakra edustaa seksuaalisuutta, halua, luovuutta, iloa, spontaaniutta ja nautintoa. Työpaja sisältää lyhyen meditaation, lämmittelyn, spontaania tanssia ja mandalan maalaamista.Tanssi on meditatiivista ja se tehdään silmät kiinni. Se on tilaisuus asettua itseesi ja päästä kosketuksiin kehosi ja tunteidesi kanssa.
Ohjaaja: M: Susanne Marins, sertifioitu Chakra Dance Facilitator Syksy 2021.
Kieli:  ruotsi / englanti

16.00-17.30
Tarinankerrontapiiri – Sisäinen matka yhteisöön, iloon ja yllättäviin oivalluksiin.

Piirissä sinua ohjataan ohjeiden avulla pohtimaan ja kertomaan. Jokainen valitsee oman eheyden tasonsa. Annamme tilaa, kunnioitamme, kuuntelemme ja koemme.

Johtaja: M: Annika Wiklund-Engblom, GLÖD:n tarinankerronnan ohjaaja.
Kieli: ruotsi

HUOM:
Työpajoissa on rajoitettu määrä paikkoja. Ilmoittaudu ennakkoon 13.6. mennessä osoitteeseen:
sussiemarins@gmail.com
——————————
18.00
Rykte i byin -konsertti

Rykte i byin on osa musiikillista tarinankerrontaesitystä “Vilda, visa, vilsna” (Villi, viisas, eksynyt), jonka tiimi Susanne Marins, Lina Teir, Jostein Austvik ja Carla Fri tekivät yhdessä GLÖD-tarinakeskuksen kanssa viime vuonna Malakassa Suomessa ja huhtikuun alussa Fortellerfestivalenissa Norjassa.Susanne Marins on luonut Rykte i byin, joka on saanut inspiraationsa teinivuosien kokemuksista. Susanne, Lina ja Jostein äänittivät kevään aikana kappaleen, jossa on elementtejä kansanmusiikista, punkista ja polkasta, ja nyt se näkee vihdoin päivänvalon. Tänä iltana voit kuulla sen ja nauttia muista upeista esityksistä, jotka sivuavat päivän teemaa.

Tämän illan esiintyjät:
Susanne Marins
Carla Fri
Charlotta Kerbs ja Darrell Craig Harris…Väliajalla Malax Mittemellan Mathor tarjoilee välipalaa.

19.00-20.30
Keskustelu:

– Tessi Backas, seksuaalineuvoja ja terveystyöntekijä Decibelistä.
– Marina Kronkvist, erotiikkakasvattaja, rakastaja, seksuaalivalmentaja ja Ritual Play -yrityksen perustaja. Verkkosivusto: www.ritual-play.com

Puhumme seksuaalisista traumoista, huhuista, häpeästä, siitä, miten tulla mukavaksi seksuaalisuutemme kanssa – saammeko olla mukavasti seksuaalisuudessamme?
Juontaja: Susanne MarinsKieli:  ruotsi / englanti

Hinta:

Marins Marins: 20 euroa / koko päivä (kaikki ohjelmaa)
15 euroa / vain työpajat ( 2 työpajaa yhden hinnalla)
8 euroa vain julkaisu + keskustelu