8.6 kl.9.30-20.00
på Malakta, Töckmovägen 48

En dag för hållbarhet för både människan och jorden. Vi erbjuder skogsbad, växtfärgning, chakradans, nässelsoppa samt föreläsningar om livet i en ekoby, medborgaraktivism, matnätverk och hållbart byggande. Dagen avslutas med berörande och jordande musikframträdanden av Susanne Marins, Charlotta Kerbs och La Riippa Group trio. Du är välkommen att delta själv, med vänner eller hela familjen.

 

PROGRAM

En förmiddag för inre hållbarhet 

Förhandsanmälan till: sussie@malakta.fi, före 6.6

25 euro (sopplunch ingår)

9.30-11.00 

Skogsbad och Naturkraft med Annika Wiklund-Engblom ( Folkhälsan) 

 • Landa i naturkontakten och i dig själv. Skogsbadet görs i en skog nära Malakta.

11.30-13.00 parallella workshoppar

 • Färga med växter – Ta tillvara naturens magiska färger, med Ann-Maj Granstubb.
  Gör textiltryck av nyplockade blommor och blad.
 • Chakradans med Susanne Marins. En meditativ spontandans som görs med slutna ögon. Fokus på rotchakrat. 

13.00 Sopplunch med inspiration från växter i närmiljön.

En eftermiddag för yttre hållbarhet

Ingen förhandsanmälan

15 euro (kvällskonserten ingår i priset)

14.00-16.30 Föreläsningar och diskussion

14.00-15.15

 • om medborgaraktivism, Matti Tuomaala
 • om matnätverk med Marina Ranta
 • om hållbart byggande med Jonathan Hemming

Kaffepaus 15.15

15.30-16.30 Naturnära boende och gemenskap samtal med Petra Blomqvist från Ekobyn Solbacka

16:30-18.00 

 • Grillning och eftersnack. Ta med eget grillbart. Art in Malakta står för en sallad av vilda växter. 
 • Försäljning av hållbara produkter. 
 • Möjlighet att delta i samskapande av naturmandala. 
 • Bastun är varm. Doppet är i ån!

18.00-20.00 Jordande och hänryckande musik och berättelser

 • Susanne Marins
 • Charlotta Kerbs
 • La Riippa trio

 

Priser

25 euro förmiddagens verkstäder (sopplunch ingår)

15 euro föreläsningar och konsert

35 euro hela dagen

20 % rabatt för medlemmar, studeranden, arbetslösa och pensionärer ( 20€ / 12 € / 28€)

 

Initiativtagare till evenemanget är Susanne Marins och hennes projekt Välmående genom konsten. Dagen arrangeras av Art in Malakta, i samarbete med Omställning Österbotten och Folkhälsan.

Evenemanget stöds av: Svenska Kulturfonden, Svensk Österbottniska samfundet, Vasa Andelsbank, Euguène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse och KulturÖsterbotten.

 

A day for inner and outer sustainability

8th of June at Malakta, Töckmovägen 48

 

A day for sustainability for both humans and the earth. We offer forest bathing, colouring with plants, chakra dancing, stinging nettle soup and lectures on eco-village life, citizen activism, food networks and sustainable building. We will round off the day with heartwarming and grounding musical performances by Susanne Marins, Charlotta Kerbs and La Riippa Group trio. You are welcome to participate yourself, with friends or with the whole family. 

PROGRAM

A morning for inner sustainability 

Pre-registration to: sussie@malakta.fi, before 6th of June

25€ (soup lunch included)

9.30-11.00 

Forest Bathing and Nature Power with Annika Wiklund-Engblom (Folkhälsan) 

Get in touch with nature and yourself. The forest bath is done in a forest near Malakta.

11.30-13.00 parallel workshops

 • Dyeing with plants – Explore nature’s magical colours, with Ann-Maj Granstubb. Make textile prints from freshly picked flowers and leaves.
 • Chakra dance with Susanne Marins. A meditative spontaneous dance done with closed eyes. Focus on the root chakra. 

13.00 Soup lunch with inspiration from plants in the local environment.

An afternoon for outer sustainability

No advance booking required

15 euros (evening concert included in the price)

14.00-16.30 Lectures and discussion

14.00-15.15

 • on civic activism, 
 • on food networks with Marina Ranta
 • on sustainable construction with Jonathan Hemming

Coffee break 15.15

15.30-16.30 Nature-based housing and community, a dialogue with Petra Blomqvist from Ekobyn Solbacka

16:30-18.00 

 • Barbecue and after-talk. Bring your own barbecue. We will offer a salad of wild plants. 
 • A small market of sustainable products. 
 • Opportunity to participate in co-creation of nature mandala. 
 • The sauna is warm. You can take a dip in the river.

18.00-20.00 Grounding and mesmerising music and stories

 • Susanne Marins
 • Charlotta Kerbs
 • La Riippa trio

 

Prices

25 euros for the morning workshops (soup lunch included)

15 euros lectures and concert

35 euros for the whole day

20% discount for members, students, unemployed and pensioners (€20 / €12 / €28)

The event is initiated by Susanne Marins and her project Wellbeing through Art. The day is organized by Art in Malakta, in collaboration with Omställning Österbotten and Folkhälsan.

 

The event is supported by: Svenska Kulturfonden, Svensk Österbottniska samfundet, Vasa Andelsbank, Euguène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse och KulturÖsterbotten. 

Päivä sisäisen ja ulkoisen kestävyyden puolesta

 1. kesäkuuta klo Malakta, Töckmovägen 48.

 

Päivä ihmisen ja maapallon kestävyyden puolesta. Tarjolla on metsäkylpyä, kasvivärjäystä, chakratanssia, nokkoskeittoa ja luentoja ekokylän elämästä, kansalaisaktivismista, ruokaverkostoista ja kestävästä rakentamisesta. Päivä päättyy sydäntälämmittäviin ja maadoittaviin musiikkiesityksiin, joita esittävät Susanne Marins, Charlotta Kerbs ja La Riippa Group -trio. Olet tervetullut osallistumaan yksin, ystävien tai koko perheen kanssa.

OHJELMA

Aamupäivä sisäisen kestävyyden puolesta. 

Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen: sussie@malakta.fi, ennen 6. kesäkuuta.

25 euroa (keittolounas sisältyy hintaan)

 

9.30-11.00 

Metsäkylpyä ja luontovoimaa Annika Wiklund-Engblomin kanssa (Folkhälsan) 

Ota yhteys luontoon ja itseesi. Metsäkylpy tehdään metsässä lähellä Malaktaa.

 

11.30-13.00 rinnakkaiset työpajat

 

 • Värjäys kasveilla – Hyödynnä luonnon maagisia värejä, Ann-Maj Granstubbin kanssa. 

   Tee tekstiilipainatuksia tuoreista kukista ja lehdistä.

 • Chakratanssia Susanne Marinsin kanssa. Meditatiivista spontaania tanssia, jota tanssitaan silmät kiinni. Keskitytään juurichakraan. 

 

13.00 Keittolounas, jonka inspiraationa ovat lähiympäristön kasvit.

 

Ulkoisen kestävyyden iltapäivä. 

Ei ennakkoilmoittautumista.

15 euroa (iltakonsertti sisältyy hintaan).

 

14.00-16.30 Luentoja ja keskustelua.

14.00-15.15

 • kansalaisaktivismista 
 • ruokaverkostoista Marina Rannan kanssa
 • kestävästä rakentamisesta Jonathan Hemmingin kanssa

Kahvitauko 15.15

15.30-16.30 Luonnonläheinen asuminen ja yhteisön rakentaminen, keskustelu Ekobyn Solbackan Petra Blomqvistin kanssa.

 

16:30-18.00 

 • Grillaus ja jälkikeskustelu. Ota oma grillattavaa mukaan. Tarjoamme villien kasveista tehtyä salaattia. 
 • Kestävien tuotteiden myyntiä.
 • Mahdollisuus osallistua luontomandalan luomiseen
 • Sauna on lämmin. Joessa voi uida.

 

18.00-20.00 Maadoittavaa ja lumoavaa musiikkia ja tarinoita.

 • Susanne Marins
 • Charlotta Kerbs
 • La Riippa-trio

Hinnat:

25 euroa aamupäivän työpajoihin (keittolounas sisältyy hintaan).

15 euroa luennot ja konsertti

35 euroa koko päivä

20 % alennus jäsenille, opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille (20 € / 12 € / 28 €).